خرید اینترنتی
فروشگاه بینوکولارز

55 دوازده روش برای سوزاندن راحت تر کالری

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

184 حرکت را نیز هر جلسه ۳ نوبت و هر نوبت ۳ دقیقه انجام دهید.